Generalforsamling

Generalforsamling

15-03-2014

Referat af ordinær generalforsamling for

Natteravnene i Nexø og Åkirkeby

Afholdt mandag d. 10. marts 2014 kl. 19.00 i Nexø Hallens Cafeteria

 Dagsorden i henhold til indkaldelse:

 1.  Velkomst ved formanden
 2.  Valg af dirigent
 3.  Valg af referent
 4.  Formandens beretning
 5.  Information fra Landssekretariatet v/formanden
 6.  Regnskab
 7. Indkomne forslag
 8.  Budget
 9.  Valg af bestyrelse
 10. Formand
 11. 4 bestyrelsesmedlemmer
 12. Op til 3 bestyrelses suppleanter
 13.  Valg af revisor og evt. revisor suppleant
 14.  Eventuelt
 15. Bestyrelseskonstituering
 16. Tilstede var 7.

   

  Ad 1)             Marianne bød velkommen og takkede for fremmødet.

  Ad 2)             Christina blev valgt som dirigent.

  Ad 3)             Marianne blev valgt som referent.

   Ad 4)             Marianne fremlagde beretningen og denne blev godkendt.

  Dog er der følgende tilføjelse til beretningen: Foreningen var også repræsenteret ved Lysfesten i Snogebæk den 21/12 2013. Dette var en rigtig god og speciel oplevelse og både de medlemmer der deltog samt arrangøren og andre tilstedeværende var utrolig glade for vores deltagelse.

  Ad 5)             Marianne fremlagde Information fra Landssekretariatet. Denne blev           godkendt.

   Ad 6)             Christina delte regnskabet ud. Der var ingen kommentarer til dette og det blev godkendt.

  Ad 7)             Der var ikke nogen indkomne forslag.

  Ad 8)             Budget ved Christina: Der kan ikke lægges noget decideret budget da foreningen ikke har faste udgifter eller indtægter. Foreningen søger midler efter behov.

  Ad 9)             Valg af bestyrelse

  a) Marianne Larsen blev genvalgt som formand

  b) Tove Jensen, Michael Elleby, Ejgil Berlin og Christina Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen.

  c) Nina Poulsen og Knud Henrik Folkmann blev valgt som suppleanter.

  Ad 10)           Kenn Jørgensen blev genvalgt som revisor.

                        Hanne K. Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

   

  Ad 11)           Eventuelt:

  a) Ejgil Berlin kunne fortælle, at der nu endelig er kommet skred i aftalen med BAT om at kunne køre gratis med bus i forbindelse med en vandring. Aftalen bliver indgået mellem BAT og Landssekretariatet og når den er kommet i stand vil der være en kopi i Kirkeskolen, således at holdet altid kan have denne med sig. Rønne Natteravne vil også blive orienteret om denne ordning. Ejgil følger op på sagen.

  b) Ejgil Berlin er sammen med de andre Seniorinstruktører blevet inviteret til Manchester for at være til stede ved deres Natteravnes – Street Pastors – jubilæum i maj i år. Dette vil han deltage i.

  c) Der blev talt lidt om vores hjemmeside og der var enighed om at bede Michael, hjemmesideansvarlig, om at udskifte fotoet på startsiden til noget mere tidssvarende. Vi kan eventuelt bruge fotoet fra Lysfesten i Snogebæk.

  d) Da nogle nye medlemmer ikke har fået t-shirts og nogle af de andre medlemmers t-shirts er meget gamle og forvaskede blev vi enige om, at Christina skal undersøge om det kan lade sig gøre at få nogle nye – i forskellige størrelser.

  Ad 12)           Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

  Formand:                           Marianne Larsen                                
  Næstformand:                    Tove Jensen
  Kasserer:                           Christina Pedersen
  Menigt Medlem:                  Michael Elleby
  Menigt Medlem:                  Ejgil Berlin

   

  Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden sagde tak til de fremmødte.

   

  Herefter blev Nexø Hallens Cafeterias traktement nydt. Det bestod af kaffe med pizza og salat. Dette samt

  mødelokale og vand under mødet blev sponseret af Nexø Hallens Cafeteria.

  Nexø, d. 15/3 2014.

  Marianne Larsen

  Formand for Nexø Åkirkeby Natteravne